Mr.Henry – Android Developer
Loyal Customer at Vision English Cafe.

Cùng nhau lắng nghe cảm nhận của các bạn tham gia câu lạc bộ tiếng Anh Vision nhé!

Mr. James - Software developer
Member at Vision English Club

Cùng nhau lắng nghe cảm nhận của các bạn tham gia câu lạc bộ tiếng Anh Vision nhé!

Mr.Jeff
Member at Vision English Club

Cùng nhau lắng nghe cảm nhận của các bạn tham gia câu lạc bộ tiếng Anh Vision nhé!